Drakor ID APK v1.4 Nsɛm a Wɔka Kyerɛ Wɔ Hɔ

v1.5
Android版 4.4 dan yang lebih tinggi
類別 娛樂
語言能力 English
開發者 Drakor Indo Apps
99.8% (502 等級)

下載

描述

Sɛ woyɛ Korean Drama fan na wopɛ sɛ wohwɛ drama ahorow no nyinaa kwa a, ɛnde ɛsɛ sɛ wunya saa application yi. Drakor ID yɛ application a ɛma wo K-drama foforo ne dedaw nyinaa kwa. Eyi nkutoo ne application a anohyeto biara nni hɔ. Wubetumi ahwɛ drama ahorow yi nyinaa kwa.

Wubetumi anya subtitle options ahorow wɔ application yi mu. Kasa ahorow wɔ hɔ a wobetumi anya bi kwa. Wubetumi ahwɛ wɔ intanɛt so ne intanɛt so kwa. Nneɛma pii wɔ hɔ a wubetumi anya wɔ application yi mu nkutoo. Nya application yi mu nneɛma nyinaa mu anigye kwa.

Dɛn na Drakor ID APK kyerɛ?

Drakor ID APK yɛ saa application yi a wontua hwee. Wubetumi anya application no fã yi kwa. Nneɛma bi wɔ hɔ a anohyeto wom na wubetumi anya kwan pɛnkoro anaa mprenu pɛ. Dawurubɔ pii wɔ hɔ a ɛda adi wɔ video a wɔde fa saa application yi so no ntam. Wubetumi anya saa nkyerɛase yi kwa.

Dɛn na Pro a ɛwɔ Drakor ID APK no kyerɛ?

Drakor ID Pro APK yɛ saa application yi a wontua hwee. Eyi nkutoo ne version a wubetumi anya features no nyinaa kwa. Wubetumi atwe application no fã yi kwa. Biribiara nni hɔ a ɛsɛ sɛ wutua na ama woanya saa akwammisa krataa yi. Twe application yi na nya ne nneɛma nyinaa mu anigye.

Dɛn ne Nneɛma a ɛwɔ Drakor ID Pro APK no mu?

Nkitahodi a Wɔde Di Dwuma

Saa application yi interface no yɛ mmerɛw na ɛyɛ nkitahodi. Nkitahodi interface no kyerɛ sɛ wunhyia ɔhaw anaa nsɛnnennen biara bere a wode saa application yi redi dwuma no. Nneɛma a wubetumi apaw no nyinaa wɔ screen no so. Wubetumi anya saa nkitahodi interface feature yi wɔ application yi mu.

Hwɛ Intanɛt so & Offline

Wɔ saa application yi mu no, modes mmienu na ɛwɔ hɔ sɛ wowɔ internet a ɛnde wobɛtumi ahwɛ online. Nanso sɛ wo nni intanɛt a ɛnde ɛho nhia sɛ wohaw wo ho. Wubetumi nso ahwɛ offline wɔ application yi so. saa akwan yi yɛ nea wontua hwee.

Nya Drama a Ɛsen Biara

Wubetumi anya K-dramas a eye sen biara wɔ saa application yi mu. K-drama ahorow no nyinaa wɔ hɔ a wontua hwee wɔ application yi mu. Ɛnyɛ den sɛ wubetumi ahwehwɛ drama ahorow a ɛwɔ application yi so no nyinaa mu kwa. Anohyeto biara nni hɔ sɛ wobɛhwehwɛ drama ahorow wɔ application yi so.

HD Video a Wɔde Di Dwuma

Video su a wubetumi anya wɔ saa application yi mu ne HD. K-drama nyinaa video nyinaa wɔ hɔ a ɛyɛ fɛ. Ɛho nhia sɛ wuhyia video no su a ɛkyinkyim biara sɛ wowɔ application no fã yi a wɔde yɛ k-dramas a.

Kasa Ahorow Ahorow

Kasa ahorow wɔ application yi mu. Wubetumi de kasa horow yi adi dwuma bere a worehwɛ drama ahorow no. Wubetumi nso asesa kasa horow yi nyinaa na wode saa application yi adi dwuma wɔ w’ankasa wo kasa mu. Kasa ahorow yi nyinaa wɔ hɔ a wontua hwee.

Adetɔfo Mmoa

Adetɔfo mmoa a wubetumi anya wɔ saa application yi mu no ne nea eye sen biara. Agents no wɔ hɔ 24/7 wɔ application yi mu sɛ wɔbɛboa wo. Eyi ne application a eye sen biara a ɛwɔ customer support a eye sen biara a wubetumi anya kwa.

Dɛn na Ɛyɛ Foforo wɔ Drakor ID Pro APK no mu?

Adetɔ a Wontua hwee

Pro version a ɛwɔ saa application yi mu no yɛ nea wontua hwee. Nneɛma a ɛwɔ mu no nyinaa wɔ hɔ a wontua hwee. Wubetumi anya saa nneɛma yi nyinaa a ɛnyɛ den.

Anohyeto biara nni hɔ

Eyi nkutoo ne application yi version a anohyeto biara nni hɔ a ɛsɛ sɛ wuhyia. Eyi ne nea anohyeto nnim.

Dawurubɔ biara nni hɔ

Wɔyi dawurubɔ no nyinaa nso fi application no fã yi mu. Wubetumi anya saa ade yi wɔ pro version a ɛwɔ application yi mu.

Wɔabue no koraa

Wɔabue application yi mu nneɛma nyinaa ne nea ɛwɔ mu no koraa wɔ saa nkyerɛase yi mu. Wubetumi anya saa pro features yi wɔ saa version yi mu.

Dɛn nti na wubenya Drakor ID Pro APK no?

Drakor ID Pro APK yɛ nea eye sen biara wɔ saa application yi mu. Nneɛma a wubetumi anya wɔ pro version a ɛwɔ saa application yi mu nyinaa ma saa application yi yɛ nea mfaso wɔ so. Wubetumi anya saa nneɛma foforo ne nea wontua hwee yi wɔ pro version no mu nkutoo. Eyi nkutoo ne application yi version a enhia sɛ wuhyia bugs. Wubetumi anya anigye sɛ wode application version yi bedi dwuma kwa.

Awie

Ɛdenam saa application Drakor ID APK yi mmoa so no, wubetumi ahwɛ K-Dramas nyinaa kwa. Anohyeto biara nni application yi mu. Wubetumi de asomdwoe ahwɛ application yi mu nneɛma nyinaa wɔ application no pro version no mu. Nya anigye sɛ wobɛhwɛ K-dramas no nyinaa kwa wɔ application yi mu.

常見問題

Q. Sɛnea wobɛhwɛ K-Dramas a anohyeto nni mu wɔ saa application Drakor ID APK yi so kwa?

Wubetumi ahwɛ k-dramas a anohyeto nni mu kwa wɔ pro version a ɛwɔ application yi mu.

Q. So dawurubɔ ahorow bi wɔ pro version a ɛwɔ application yi Drakor ID APK no mu?

Ads biara nni pro version a ɛwɔ application yi mu.

圖片

Drakor ID APK V1.4 Nsɛm A Wɔka Kyerɛ Wɔ HɔDrakor ID APK V1.4 Nsɛm A Wɔka Kyerɛ Wɔ HɔDrakor ID APK V1.4 Nsɛm A Wɔka Kyerɛ Wɔ Hɔ

影片

註釋